انجام پروژه دانشجویی نرم افزار لیزرل(lisrel)

متخصصان مجرب نرم افزار لیزرل دانش گستر آمادگی دارند انجام پروژه دانشجویی نرم افزار لیزرل را با بهترين کيفيت ، مناسب ترين قيمت و در کوتاهترين زمان به عهده گرفته و تحويل شما عزيزان دهند . نرم افزار لیزرل(lisrell) به منظور برآورد و آزمون مدلهاي معادلات ساختاری طراحی و از سوی شرکت بين المللی نرم افزار علمی به بازار عرضه شده است. اين نرم افزار با استفاده از همبستگی و کوواريانس اندازه گيری شده، می‌تواند مقادير بارهای عاملی، واريانسها و خطاهای متغيرهای مکنون را برآورد يا استنباط نماید و از آن می‌توان برای اجرای تحليل عاملی اکتشافی، تحليل عاملی مرتبه دوم، تحليل عاملی تاييدی و همچنين تحليل مسير استفاده کرد.

نرم افزار لیزرل

روش ليزرل باتوجه به آنکه ضرايب مجهول مجموعه معادلات ساختاری خطی را برآورد می‌کند برای برازش مدلهايی که شامل متغيرهای مکنون، خطاهای اندازه گيری در هر يک از متغيرهای وابسته و مستقل، عليت دو سويه، هم زماني و وابستگي متقابل می‌باشد برنامه ریزی شده است. اما اين روش را می‌توان به عنوان موارد خاصی برای روشهای تحليل عاملی تاييدی، تحليل رگرسيون چند متغيری، تحليل مسير، مدلهای اقتصادی خاص داده‌های وابسته به زمان، مدلهای برگشت پذير و برگشت ناپذير برای داده‌های مقطعی/ طولی، مدلهای ساختاری کوواريانس و تحليل چند نمونه ای نيز به کار برد.

زمینه های فعالیت سایت ما به شرح زیر است:

انجام معادلات ساختاری استاندارد

انجام معادلات ساختاری چندسطحی

انجام عملیات اصلی آماری روی داده ها و انجام تحلیل های مختلف آماری

انجام تحلیل های سلسله مراتبی خطی و غیر خطی

انجام مدل سازی خطی تعمیم یافته