12,000 تومان

The Influence of Source of Photosynthate and Sink Size on Grain Yield in Oat

فرمت ترجمه : word
رشته : کشاورزی
تعداد صفحات ترجمه : 15
سال انتشار مقاله : 2017

 

توضیحات

تأثیر مواد فوتوسنتزی منبع و اندازة مخزن بر عملکرد و بازده دانه در جو دوسر

چکیده:

آزمایشاتی با استفاده از تکنیک های چیدن برگ و عقیم کردن گلچه‎ها انجام شد تا روابط منبع-مخزن در گونه های جو دوسر بهاره به نام های Clintland 60 و Garry مورد بررسی قرار گیرد. بازده دانه با چیدن پهنک برگ ها در زمان ظهور خوشه های افشان بیش از زمان شکفتگی کاهش یافت.

جهت انجام اکسل به لینک مربوطه مراجعه کنید .

جهت انجام اکسس به لینک مربوطه مراجعه کنید .

چیدن برگ یکی مانده به آخر، حداقل باعث کاهش بازده به اندازة چیدن برگ پرچم شد و این امر نشان از اهمیت نسبی برگ یکی مانده به آخر در جو دوسر می باشد. چیدن برگ های پرچم و برگ یکی مانده به آخر در زمان ظهور خوشة افشان یا تمام برگ ها، بازده دانه را تا حدود 40 درصد کاهش داد و دلیل اصلی آن کم شدن تعداد دانه ها بود. همین کار در زمان شکفتگی میزان محصول را تا 20 درصد کاهش داد و علت آن بیشتر به خاطر کاهش وزن دانه ها به صورت انفرادی بود.

هرچند در گونة کلینت لند 60 شواهدی مبنی بر جبران مشاهده شد، اما برگ های پایینی نتوانستند چیده شدن برگ پرچم و برگ های یکی مانده به آخر را جبران نمایند. پر شدن دانه به فضای کافی برای فوتوسنتز و بخش های بالایی گیاه بستگی داشت.

افزایش وزن انفرادی دانه هنگامی حاصل می شد که تعداد دانه ها در هر خوشة افشان توسط عقیم سازی گلچه ها به میزان 40 درصد یا بیشتر کاهش می یافت. این افزایش وزن انفرادی دانه، جبران کنندة فقدان عددی نبود. ظرفیت پتانسیل دانه ها برای ذخیره کردن مواد غذایی جذب شده، در شرایط عادی زمین زراعی به طور کامل مورد بهره‎برداری قرار نگرفت. وزن کاه افزایش نیافت و با تعداد دانه های کمتر، مجموع وزن مواد خشک نیز کاهش یافت که نشان از میزان کمتر از معمول تولید مواد غذایی جذب شده بود.

مقدمه:

رابطه بین فعالیت نسبتی فوتوسنتز در ساختارهای مختلف گیاه و تولید دانه در غلات مخصوصاً گندم (Triticum aestivum L) و جو (Hordeum vulgare L.) سوژة مطالعات بسیاری بوده است. بازنگری های متعددی از این پژوهش ها توسط آستین و جونز و تورن تهیه شده است.

به خوبی می دانیم بیشتر مقدار کربوهیدرات مورد نیاز برای پر شدن دانه از فوتوسنتز حاصل می شود که پس از ظهور خوشه صورت می گیرد. این مسئله آشکار شده که ساختارهای فوتوسنتزی بالای سربرگ پرچم در گندم و جو مقدار قابل توجهی از مواد غذایی جذب شدة خود را برای پر شدن سنبله‎ها مورد استفاده قرار می دهند، اما برگ های زیر برگ پرچم از اهمیت کمتری برخوردار هستند.

در هر حال در برخی آزمایشات، نشان داده شده برگی که درست زیر برگ پرچم قرار گرفته، بیش از یک/سوم سهم برگ پرچم، در پر شدن دانه نقش دارد.

گزارشات نسبتاً اندکی دربارة پژوهش های مرتبط با ساختارهای فوتوسنتزی در جو دوسر منتشر شده است و نتایج بدست آمده همواره با نتایجی که مرتبط با آزمایشات انجام گرفته روی گندم و جو بوده است، همخوانی نداشته.

فری گزارش کرد در آزمایشات چیدن برگ ها در جو دوسر، پهنک های برگ چهارم و پنجم نقش اندکی در پر شدن دانه داشته اند، اما وزن انفرادی دانه با پیدایش برگ های پرچم ششم و هفتم افزایش یافت. او به تفاوت واکنش در گونه های مختلف جو دوسر اشاره کرد. لاوس و ترهارن هیچ ارتباطی بین فوتوسنتز برگ پرچم در 14 گونه جو دوسر و بازده دانه در شرایط زمین زراعی نیافتند.

دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
Notify of