13,000 تومان

Strategic interpretation on sustainability issues – eliciting cognitive maps of boards of directors

فرمت ترجمه : word
رشته : مدیریت
تعداد صفحات ترجمه : 32
سال انتشار مقاله : 2016

 

توضیحات

تفسیر راهبرديِ مسائل پایداری – نقشه های شناختيِ هیئت مدیره

چکیده:

هدف: هدف اين مقاله،بررسي نقش تنوع شناختي بر تفسير مسائل راهبردي در ميان هيئت مديره اي است كه به دنبال مديريت پايدار هستند اين مقاله به ارزيابي اصولِ مسائل پايدار جهت شناسايي الگوهاي رايج تفسير با كمك نقشه هاي شناختيِ مشترك در ميان شركت ها نيز مي پردازد علاوه بر اين،هدف ما،پشتيباني از روش هاي كمّي جهت تجزيه و تحليل ويژگي هاي شناختيِ تصميم گيران، است.

جهت انجام پروژه دانشجویی مدیریت به لینک مربوطه مراجعه کنید .

جهت انجام متلب به لینک مربوطه مراجعه کنید .

روش:اين مقالهِ اكتشافي به تجزيه و تحليل 43 نقشه شناختيِ فردي با كمك مطالعات انجام شده بر روي هيئت مديره 9 شركتِ فناوري پاك مي پردازد در انتخاب نقشه هاي شناختي ،از تكنيك نقشه برداريِ شناختيِ هيبريدي استفاده نموده ايم تنوع نقشه هاي شناختي نيز از طريق فرمول نسبت فاصله تجزيه و تحليل شده و جهت بررسي اصول و مركزيتِ تفاسير راهبردي در نقشه ها،از مدل تحليل گراف استفاده كرده ايم.

يافته ها:مقاله حاضر به تجزيه و تحليل نسبت هاي فاصله و تنوع شناختي در ميان شركت هاي صنايع مشابه پرداخته و به رغم تنوع شناختي،توانستيم الگوهاي قويِ همساني را در تفسير مسائل راهبردي بين شركت ها به دست آوريم علاوه بر اين،هيئت مديره توجه خاصي نيز به مديريت پايدار داشته اند.

محدوديت ها: صنايعِ انتخاب شده از ديدگاه هاي نسبتا محدودي در مورد اصولِ شناختي مديران برخوردار بوده لذا يافته ها و نتايجِ به دست آمده از تاثير صنعت بر نقشه هاي شنختيِ مشتركِ تصميم گيران ارشد خبر داده لذا بايد داده هاي گسترده تري را در صنايع مختلف به دست آوريم.

كاربرد هاي عملي: اين مقاله،روشي را جهت تسهيل فرآيند تصميم گيريِ راهبرديِ تصميم گيران ارشد با شناسايي باورهاي مشترك در مورد مسائل راهبردي و تمركز بر ممهم ترين مسائل راهبرديِ ديگر در شركت و صنايع، ارائه نموده است ارتباطي بين اهميتِ مسائل پايدار و مفهوم پايداري در نقشه هاي شناختيِ مشترك در صنايع سبز وجود دارد مقاله حاضراز تكنيك هاي نقشه برداريِ شناختي جهت استفاده در تصميم گيريِ هیئت مدیره نيز حمايت مي كند.

اهميت: اين مقاله ، بيشتر به ارتباط بينِ مفاهيم پايداريِ شركتي و ساير مسائل راهبردي ديگر از طريق نقشه هاي شناختيِ مشتركِ هیئت مدیره تمركز دارد همچنين اطلاعاتي در زمينه فرآيندهاي مهم تصميم گيريِ و تاثير تنوع شناختي بر تفسير مسائل راهبردي در ميان اعضاء هیئت مدیره صنايع سبز در اختيار ما قرار داده تا از اين طريق بتوانيم در آيندهِ نه چندان دور،روشي راجهت ارزيابيِ كيفيِ تنوع شناختي و محتوايِ نقشه هاي شناختي توسعه دهيم.

مقدمه:

هنگامي كه شركتي در يك محيط كسب و كارِ در حال رشد و توسعه نظير صنعت فناوري پاك فعاليت مي كند تفسيرِ مسائل راهبردي و محدوديت هاي شناختي از جمله مهم ترين عوامل در تصميم گيري سازماني لحاظ خواهد شد(Bogner and Barr, 2000; Nadkarni and Narayanan, 2007) تصميم گيران و سازمان ها چندان تمايلي به ارزيابيِ فعاليت هادر برابر محرك هاي محيطي ندارند در مقابل آن ها بر اساس تجرباتِ گذشته خود (Simon, 1959; Weick, 1995; Tuggle et al., 2010) نسبت به اين مسائل واكنش نشان داده و فعاليت آن ها مورد حمايتِ ذينفعانِ داخلي و خارجي همچون اتخاذ مجموعه رهنمودهاي پايدار از سوي كميسيون اتحاديه اروپا قرار خواهد گرفت.

دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
Notify of