12,000 تومان

Complete recovery from anxiety disorders following Cognitive Behavior Therapy in children and adolescents: A meta-analysis

فرمت ترجمه : word
رشته : روانشناسی
تعداد صفحات ترجمه : 22
سال انتشار مقاله : 2016

 

توضیحات

بهبوديِ كامل اختلالات اضطراب با كمك درمان رفتاري شناختي در كودكان:آناليز مِتا

چکیده:

درمان رفتاري شناختي(CBT) را مي توان يكي از شيوه هاي درمانيِ ايده آل جهت بهبود اختلالات اضطراب در كودكان نام گذاري نمود.آناليزهاي متا نشان دادند كه تقريبا 60درصد از كودكان بعد از درمان،به بهبودي كامل رسيده با اين حال مطالعات با استفاده از شاخص هاي متنوع تشخيصي به بررسي پيامدها و نتايج اين درمان پرداخته و نشان دادند كودكان بعد از درمان يا تنها يك نوع اختلال را آن هم به علت تداخل با بيماري ديگر خواهند داشت يا اينكه هيچ اختلالي از نوع اختلال اضطراب در بدن آن ها باقي نخواهد ماند. جهت انجام پروژه روانشناسی به لینک مربوطه مراجعه کنید .

لذا با كمك آناليز متا به بررسي اثربخشي روش CBT در درمان تمام انواع اختلال اضطراب مي پردازيم.در اين مقاله،نتايج به دست آمده از روش هاي درمان بر حسبِ نبود اختلال اوليه،با يكديگر مقايسه خواهند شد از ميان 56 آزمايش تصادفيِ انجام شده،19 مورد به ما در جمع آوري داده هايي مرتبط با بهبود افراد از تمام اختلالات اضطراب، ياري رساندند.

البته اختلافاتي در داده ها و اطلاعات موجود از ميزان بهبوديِ افراد از 47.6 تا 66.4 درصد در ميان كودكان بدون هرگونه شرايط طيف اوتيسم(ASC) و 12.2 درصد تا 36.7 درصد در كودكان درمان شده از ASC در مقايسه با 20.6درصد و 21.3 درصد بهبودي كامل بين افرادي كه در صف درمان هستند و افرادي كه درمان شده اند، مشاهده شده است عدم وجود نتايجِ تشخيصيِ يكنواخت بين افراد نشان مي دهد كه بايد مطالعات بيشتري بر روي نحوه درمان اختلالات اضطراب در دوران كودكي با كمك داده هاي موجود،صورت گيرد

مقدمه:

اختلالات اضطراب را مي توان جزء شايع ترين اختلالات سلامت ذهني در كودكان و افراد جوان با تخمين شيوع 6.5 درصدي در بين اين افراد،تعريف نمود.اختلال اضطراب كه بر عملكرد تحصيلي و اجتماعي فرد اثر مي گذارد اگر به موقع درمان نشود ممكن است به دوران نوجواني و جواني نيز راه يافته و خطر بروز بيماري هاي ذهني بيشتري را به دنبال داشته باشد

يكي از رايج ترين درمان هاي فيزيولوژيكيِ اختلال اضطراب در كودكان و نوجوانان استفاده از روش CBT بوده و طي سال ِ هاي اخير،مطالعات فراواني در مورد اثربخشيِ اين روش انجام شده است اين قبيل مطالعات بيشتر نتايج روش CBT در كودكانِ داراي اختلال اضطراب بخصوص كودكاني كه از اختلال اضطرابِ اجتماعي ، اختلال اضطراب فراگير و اختلال اضطراب ِ جدايي رنج مي برند، را مد نظر قرار مي دهند.

چنين گفته شده كه CBT نسبت به روش كنترل ليست انتظار اثربخش تر بوده و ميزان پاسخ آن 59.4درصد در برابر 17.5 درصد گروه كنترل،مي باشد .

گرچه نتايجِ حاصل از CBT در ارتباط با اختلال اضطرابِ دوران كودكي بسيار اميدوار كننده است اما محدوديت هاي مهمي نيز در آناليز متا وجود دارد و نشان مي دهد داده هاي به دست آمده از آزمايشات از يكنواختي و انسجام كافي برخوردار نيستند براي مثال،گرچه آزمايشات زيادي از نبود شاخص تشخيصيِ ايده آل جهت درمان اختلال اضطراب و پيامدهاي اصلي آن خبر مي دهند اما برخي گزارشات نبود روش هاي محافطتي را جهت درمان اختلال اوليه را نشان داده و برخي نيز نشان دادند تمام انواع اختلال اضطراب كه در كودكان ديده مي شوند را نمي توان درمان نمود

بهبوديِ كامل اختلالات اضطراب با كمك درمان رفتاري شناختي در كودكان:آناليز مِتا

چکیده:

درمان رفتاري شناختي(CBT) را مي توان يكي از شيوه هاي درمانيِ ايده آل جهت بهبود اختلالات اضطراب در كودكان نام گذاري نمود.آناليزهاي متا نشان دادند كه تقريبا 60درصد از كودكان بعد از درمان،به بهبودي كامل رسيده با اين حال مطالعات با استفاده از شاخص هاي متنوع تشخيصي به بررسي پيامدها و نتايج اين درمان پرداخته و نشان دادند كودكان بعد از درمان يا تنها يك نوع اختلال را آن هم به علت تداخل با بيماري ديگر خواهند داشت يا اينكه هيچ اختلالي از نوع اختلال اضطراب در بدن آن ها باقي نخواهد ماند.

لذا با كمك آناليز متا به بررسي اثربخشي روش CBT در درمان تمام انواع اختلال اضطراب مي پردازيم.در اين مقاله،نتايج به دست آمده از روش هاي درمان بر حسبِ نبود اختلال اوليه،با يكديگر مقايسه خواهند شد از ميان 56 آزمايش تصادفيِ انجام شده،19 مورد به ما در جمع آوري داده هايي مرتبط با بهبود افراد از تمام اختلالات اضطراب، ياري رساندند.

البته اختلافاتي در داده ها و اطلاعات موجود از ميزان بهبوديِ افراد از 47.6 تا 66.4 درصد در ميان كودكان بدون هرگونه شرايط طيف اوتيسم(ASC) و 12.2 درصد تا 36.7 درصد در كودكان درمان شده از ASC در مقايسه با 20.6درصد و 21.3 درصد بهبودي كامل بين افرادي كه در صف درمان هستند و افرادي كه درمان شده اند، مشاهده شده است عدم وجود نتايجِ تشخيصيِ يكنواخت بين افراد نشان مي دهد كه بايد مطالعات بيشتري بر روي نحوه درمان اختلالات اضطراب در دوران كودكي با كمك داده هاي موجود،صورت گيرد

مقدمه:

اختلالات اضطراب را مي توان جزء شايع ترين اختلالات سلامت ذهني در كودكان و افراد جوان با تخمين شيوع 6.5 درصدي در بين اين افراد،تعريف نمود.اختلال اضطراب كه بر عملكرد تحصيلي و اجتماعي فرد اثر مي گذارد اگر به موقع درمان نشود ممكن است به دوران نوجواني و جواني نيز راه يافته و خطر بروز بيماري هاي ذهني بيشتري را به دنبال داشته باشد

يكي از رايج ترين درمان هاي فيزيولوژيكيِ اختلال اضطراب در كودكان و نوجوانان استفاده از روش CBT بوده و طي سال ِ هاي اخير،مطالعات فراواني در مورد اثربخشيِ اين روش انجام شده است اين قبيل مطالعات بيشتر نتايج روش CBT در كودكانِ داراي اختلال اضطراب بخصوص كودكاني كه از اختلال اضطرابِ اجتماعي ، اختلال اضطراب فراگير و اختلال اضطراب ِ جدايي رنج مي برند، را مد نظر قرار مي دهند.

چنين گفته شده كه CBT نسبت به روش كنترل ليست انتظار اثربخش تر بوده و ميزان پاسخ آن 59.4درصد در برابر 17.5 درصد گروه كنترل،مي باشد .

گرچه نتايجِ حاصل از CBT در ارتباط با اختلال اضطرابِ دوران كودكي بسيار اميدوار كننده است اما محدوديت هاي مهمي نيز در آناليز متا وجود دارد و نشان مي دهد داده هاي به دست آمده از آزمايشات از يكنواختي و انسجام كافي برخوردار نيستند براي مثال،گرچه آزمايشات زيادي از نبود شاخص تشخيصيِ ايده آل جهت درمان اختلال اضطراب و پيامدهاي اصلي آن خبر مي دهند اما برخي گزارشات نبود روش هاي محافطتي را جهت درمان اختلال اوليه را نشان داده و برخي نيز نشان دادند تمام انواع اختلال اضطراب كه در كودكان ديده مي شوند را نمي توان درمان نمود

دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
Notify of