• تلفن: 09154896434
  • ایمیل: daneshgostarprj@gmail
  • ساعات کاری: 08:30-23:00

تسویه حساب و تحویل پروژه

پس از واریز مبلغ پیش پرداخت از سوی شما تیم ما پروژه شما را شروع خواهد کرد. پروژه شما متناسب با نوع آن زمان پیش بینی شده مشخصی دارد که طی زمان تعیین شده پروژه به شما تحویل داده خواهد شد.